6267 alan yritystä valmiina töihin
Kotisivut, verkkokaupat, logon suunnittelu ja paljon muuta...

Jaakko Seppälä

Jaakko Seppälä

Olen kuopiolainen matemaatikko, joka toimii kevytyrittäjänä ja opiskelee kotisivujen tekemistä.

matematiikka tilastotiede ohjelmointi python html css php java

Y-tunnus: 2485076-3

Kotisivu: https://jaakkojseppala.github.io/


Olen Jaak­ko Sep­pä­lä, Kuo­pi­os­sa asu­va, syn­ty­pe­räi­nen hel­sin­ki­läi­nen ma­te­maa­tik­ko ja ju­ni­o­ri­ta­son oh­jel­moi­ja. Val­mis­tuin Hel­sin­gin yli­opis­ton ma­te­maat­tis­-luon­non­tie­teel­li­ses­tä tie­de­kun­nas­ta fi­lo­so­fi­an mais­te­rik­si vuon­na 2009. Kä­vin al­geb­ran ja to­po­lo­gi­an lin­jan, ja tar­kas­te­lin gra­dus­sa­ni ää­rel­lis­ten kun­ti­en al­keis­teo­rian rat­ke­a­vuut­ta, jon­ka Ja­mes Ax to­dis­ti vuon­na 1968. Pi­dän ma­te­ma­tii­kan opet­ta­mi­ses­ta ja tut­ki­mi­ses­ta. Opet­ta­ja­na olen in­nos­ta­va ja kan­nus­ta­va: ha­lu­an saa­da op­pi­laa­ni op­pi­maan ja ym­mär­tä­mään asi­oi­ta. Olen opiskellut pe­da­go­giik­kaa Jy­väs­ky­län am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­sa.

Oh­jel­moi­ja­na ja da­ta-­ana­ly­soi­ja­na olen kiin­nos­tu­nut eri­lai­sis­ta pro­jek­teis­ta. Työs­ken­te­len Ubun­tul­la, ja par­hai­ten osaan Pyt­honia ja Ja­vaa, joi­sta on ko­ke­mus­ta useis­sa töis­sä. Myös R:ää olen käyt­tä­nyt työs­sä ja va­paa­-ajal­la. Olen teh­nyt eri­lai­sia oh­jel­mis­to­ja, ja osaan hyö­dyn­tää ma­te­ma­tiik­kaa ja ti­las­to­tie­det­tä da­ta-­ana­lyy­si­pro­jek­teis­sa. Opet­te­len jat­ku­vas­ti uu­sia kei­no­ja rat­koa yhä mo­ni­mut­kai­sem­pia oh­jel­moin­ti­on­gel­mia, ja opet­te­len rat­ko­maan asi­oi­ta mah­dol­li­sim­man yk­sin­ker­tai­ses­ti. Li­säk­si mi­nul­le on tär­ke­ää ke­hit­tyä oh­jel­moi­ja­na, ja ke­hi­tän sii­nä it­se­ä­ni jat­ku­vas­ti.

Työskentelen Ukko.fi-laskutuspalvelun avulla. Voin ottaa vastaan myös työtuloa, mikäli ette halua palkata minua. En kuulu ennakkoperintärekisteriin.


Kiinnostuitko tämän yrityksen palveluista?
Jätä tarjouspyyntö - Tavoitat kerralla useamman samankaltaisen yrityksen.